Menu Luk

Vedtægter

Vedtægter for Hobbyklub Nordals

§ 1: Navn
Hobbyklub Nordals.

§ 2: Formål
Klubbens formål er, at fremme interessen for medlemmernes håndværksmæssige fritidsbeskæftigelser.

§ 3: Optagelse
Medlemskab kan søges af alle over 18 år, som har en ulykkes- og en ansvarsforsikring.

§ 4: Kontingent / indskud
Kontingentet forfalder forud ultimo februar og ultimo august. Indskud = ½ års kontingent, forfalder ved indmeldelse i klubben. Indskud og kontingent opkræves over bank. Dog kan bestyrelsen tillade betaling over løn træk eller kontant. Ændring af kontingent skal vedtages på generalforsamlingen.

§ 5: Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed uanset deltagerantal, afholdes inden udgangen af marts. indkaldelse til generalforsamling sker via opslag i klubben, hjemmesiden og udsendte kontingentopkrævninger, senest 14 dage før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 (otte) dage før afholdelsen. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling, med mindst 2/3 flertal af de afgivne, berettigede stemmer. Stemmeberettiget er kun medlemmer med gyldigt medlemskort til Hobbyklub Nordals.
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det.

§ 6: Bestyrelsen
Enhver, der er optaget som medlem, er valgbar til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer, en sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Der er endvidere en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen, som bør holdes løbende orienteret om bestyrelsens arbejde. I forhold til tredje person forpligtes klubben ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og konstituerer sig derefter. Hvert bestyrelsesmedlem sidder i 2 år. Således er tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg det ene år. Det følgende år er 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg og så fremdeles. Ved afgang af 1. suppleant rykker 2. suppleant automatisk op som 1. suppleant. Sker dette, vælger næstfølgende generalforsamling en ny 2. suppleant. 2 revisorer og revisorsuppleant vælges for 2 år, revisor 1 og revisorsuppleant er på valg det ene år, og revisor 2 året efter, og så fremdeles.

§ 7: Regnskab
Regnskabsåret er 01. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret stand.

§ 8: Reglement
Bestyrelsen udarbejder værkstedsreglement.

§ 9: Udmeldelse
Udmeldelse sker ved henvendelse til klubben, ved framelding af betalingsservice, eller ved undladelse af kontingentbetaling mere end 1 måned fra forfald. Medlemskort skal afleveres. Erlagt kontingent og indskud refunderes ikke. Ved genindmeldelse betales nyt kontingent og indskud efter de på den tid gældende regler.

§ 10: Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, eller give et medlem tidsbegrænset karantæne, såfremt medlemmet tilsidesætter klubbens vedtægter eller værkstedsreglement. Karantæne medfører ikke fritagelse for kontingentbetaling.

§ 11: Opløsning
Opløsning af klubben kan ske gennem lovligt indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Opnås en sådan beslutningsdygtighed ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor klubbens opløsning kan besluttes med almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte. Ved opløsning af klubben, fordeler bestyrelsen i samråd med generalforsamlingen, klubbens formue, således at den kommer tilsvarende formål til gode. Bestyrelsen kan for en periode af 3 år lade formuen henstå ubenyttet.

Senest ændret d. 13.02.2000 / 08.02.2002 / 28.02.2003 / 23.02.2005 / 27.02.2007 / 17.04.2009 / 22.02.2011 / 10.04 2012 / 01.04.2013 / 11.03.2015 LM / 16.03.2017 ESW